PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO

ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

WWW.STILIAUSKODAS.LT

TAISYKLĖS

    I.  SĄVOKOS

    1. Pardavėjas – UAB „Stiliaus kodas“, j.a.k. 303233354, buveinė: Liepų g. 48D, Klaipėda.

    2. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu: www.stiliauskodas.lt.

    3. Pirkėjas – bet kuris veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat ir nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, taip pat ir juridiniai asmenys arba visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

    4. Prekės – Parduotuvėje parduodami daiktai ar daiktų rinkiniai.

    5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

    6. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Prekių pirkimo – pardavimo Parduotuvėje taisykles sudaryta Sutartis.

    7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

    8. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.stiliauskodas.lt taisyklės“.

    9. Prekių krepšelis – Prekių, kurios pasirenkamos ir patalpinamos krepšelyje, sąrašas.

    10. Užsakymas – Prekių krepšelio suformavimas ir pateikimas Pardavėjui.

    11. Paskyra – Registracijos rezultatas, dėl kurio sukuriama Asmens duomenis ir naudojimosi istoriją sauganti sąskaita (Prieiga);

    12. Privatumo politika – Dokumentas, kuriame apibrėžtos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. Privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. 

    II.  BENDROSIOS NUOSTATOS

    13. Šios Taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją bei išdėstyti Pirkėjams, siekiantiems įsigyti Parduotuvėje parduodamas Prekes, pardavimo sąlygas. Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti Taisykles.

    14. Pirkėjas, Užsakymo metu pažymėjęs varnelę prie „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.stiliauskodas.lt taisyklėmis“, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir supranta, kad jos Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.

    15. Pardavėjas teikia Prekes tik asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti įsigytų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais. Pardavėjas nebus atsakingas už Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės, jei Pirkėjas nesilaikys šios punkto reikalavimų.

    16. Užsakymo metu Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje.

    17. Tuo atveju, kai Pirkėjas Taisyklių neperskaitė ir (ar) perskaitęs jų nesuprato arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių, o jei tai vis vien atlieka, bet kokios vėliau atsirasiančios pretenzijos Pardavėjo atžvilgiu yra negalimos.

    18. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai pranešama Parduotuvėje, bei Užsakymo atlikimo po naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo metu. 

    III.  PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS

    19. Parduotuvėje Prekes įsigyti galima 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

    20. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pozicionuojamos Parduotuvėje, yra prieinamos ir bet kuris susidomėjęs Pirkėjas gali teikti Užsakymą dėl jų įsigijimo. Jei Pirkėjo užsakytos Prekės Pardavėjo sandėlyje nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tik esant susitarimui Prekės pristatymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui. Kitu atveju Užsakymas anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo anuliavimo momento per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą ir (arba) Pirkėjui pasirinkus kitas Prekes suteikti 5 % nuolaidą Užsakymui.

    21. Pirkėjas, pirkdamas Prekes, privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam Prekių Užsakymo įvykdymui, t.y.: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį, buto, pašto kodą), aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį ir/arba duomenis, reikalingus mokėjimui už Prekes apdoroti. 

    22. Pardavėjas neatskleidžia Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo Užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

    23. Pirkėjas Parduotuvėje Prekes gali užsakyti pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

        23.1. Internetu, prisijungęs prie savo Paskyros;

        23.2. Internetu, be prisijungimo prie Paskyros;

        23.3. Telefonu. 

    24. Prekės Parduotuvėje užsakomos pageidaujamas įsigyti Prekes patalpinant į Prekių krepšelį ir užpildant Užsakymo formą. Šios nuostatos taikomos tiek 23.1., tiek 23.2. p. nustatytiems Prekių Užsakymo būdams. 

    25. Užsakant 23.3. p. numatytu būdu, duomenis Užsakymo formoje suveda Parduotuvės atstovas. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka Prekę ir sutinka sumokėti Prekės kainą, pristatymo mokesčius ir kitus prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir/ar išlaidas, jeigu tokių yra.

    26. Kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą Prekę ir suformavęs Prekių krepšelį, įvykdo visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta Sutartis.

    27. Pardavėjas gali numatyti galimybę Pirkėjui užsakyti Prekių ar Prekių rinkinių daugkartinį pirkimą periodine tvarka, kai Pirkėjo užsakytos Prekės yra Pirkėjui pateikiamos tam tikra Šalių sutarta tvarka (pvz. vieną kartą į mėnesį). Tokiu atveju Prekės Pirkėjui yra išsiunčiamos be atskiro Pirkėjo patvirtinimo ir Užsakymo suformavimo. 

    28. Pirkėjas turi teisę, likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki sekančio Prekių pristatymo, nutraukti draugkartinį Prekių užsakymą arba laikinai jį sustabdyti, pateikdamas raštišką prašymą el. paštu: info@stiliauskodas.lt. Nesilaikius nurodyto termino nutraukimas ar laikinas sustabdymas pradedamas vykdyti po artimiausio pagal susitarimą Prekių pateikimo.   

    29. Pirkėjui pateiktus ir apmokėjus Užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis Užsakymo gavimą ir jo aptarnavimo pradžią.

    30. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę dėl priežasčių, susijusių su tuo, kad Prekės nėra sandėlyje ir (arba) Prekė nebėra parduodama ar dėl netikslios informacijos pateikimo Parduotuvėje ir/ar jei pateikta netiksli informacija dėl Prekės kainos, kiekio, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją ir Užsakymo vykdymas nutraukiamas. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą ir (arba) Pirkėjui pasirinkus kitas Prekes suteikti 5 % nuolaidą Užsakymui.

    31. Patvirtindamas susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos Prekės instrukcija lietuvių kalba būtų pateikiama ne vėliau nei Prekės pristatymo metu elektroniniu arba popieriniu formatu.

    32. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) nuo Prekių pristatymo Pirkėjui momento būtų atsiunčiama Užsakymo elektroninė PVM sąskaita – faktūra. 

    33. Parduotuvėje nustatyta Užsakymo pateikimo tvarka leidžia Pirkėjui taisyti ir koreguoti Užsakymo duomenis, prieš pateikiant galutinį Užsakymą.

    34. Iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju ir visų reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimo momento. Pirkėjo Užsakymas gali būti anuliuojamas, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ar Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, ar nepateikia Pardavėjui sutikimo dėl jo Asmens duomenų tikrinimo.

    35. Užsakymas gali būti išskaidytas į atskirus Užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam Užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz.: Prekių pristatymo) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems Užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam Užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo Užsakymo kainos, nurodytos konkrečios Prekės aprašyme. 

    36. Jei Pirkėjas pateikė Užsakymą, tačiau per 24 (dvidešimt keturias) valandas dėl bet kokių priežasčių nusprendė Užsakymo atsisakyti, neatsižvelgiant į tai ar išankstinis mokėjimas atliktas, jis turi teisę Užsakymo atsisakyti pateikdamas laisvos formos pranešimą el. paštu info@stiliauskodas.lt. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, anuliuoja Užsakymą ir jei yra gavęs mokėjimą, jį per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui. 

    37. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 65.1. ir 65.2. p. numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už Prekes per 2 (dvi) darbo dienas. Tuo atveju, jei Pirkėjas apmokėjimo pareigą įvykdo tinkamai, tačiau Užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) kartus, Pardavėjas turi teisę Užsakymą vienašališkai anuliuoti, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorių dienų grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus, išskaičiavus Prekių siuntimo išlaidas.

    38. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jei: a) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po Užsakymo pateikimo Užsakymo patikslinimui; b) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

    39. Pardavėjas turi teisę netvirtinti Užsakymo ar bet kuriuo metu iki jo pristatymo / perdavimo Pirkėjui jį atšaukti, taip pat nebeleisti Pirkėjui įsigyti Prekių, jei yra pagrindas spręsti, kad Pirkėjas neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų ir pagrindų sudaryti pirkimo – pardavimo santykius.

    40. Pirkėjų Užsakymai (įvykdyti, neįvykdyti, anuliuoti) registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi Parduotuvės duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo – pardavimo santykių pabaigos. 

    IV.  PIRKĖJO TEISĖS

    41. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

    42. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

    43. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams. 

    44. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

    45. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    V.  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

    46. Pirkėjas Paskyros registracijos ir Užsakymo teikimo metu įsipareigoja pateikti teisingą jį identifikuojančią ir Užsakymui tinkamai įvykdyti būtiną informaciją.

    47. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Parduotuve ir jos teikiamomis funkcijomis, nekenkti jos darbui stabiliam veikimui. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

    48. Pirkėjas privalo sumokėti Prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus ir priimti užsakytas Prekes.

    49. Nepaisant įsipareigojimų ir pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

    VI.  PARDAVĖJO TEISĖS

    50. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę teikti Užsakymą dėl Prekių įsigijimo.

    51. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės funkcijų ar jų dalies veikimą.

    52. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų Užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji Užsakymai nėra priimami.

    53. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo Užsakymas. Tokiu atveju minimalios sumos dydis bus nurodomas Parduotuvėje.

    54. Iškilus bet kokiems su Pirkėjo pateiktu Užsakymu ir jo vykdymu neaiškumams, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais.

    55. Pardavėjas turi teisę vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti Pirkėjų nurodytais kontaktais. 

    56. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    VII.  PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

    57. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai ir sklandžiai įsigyti pageidaujamas Prekes.

    58. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 str.

    59. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Užsakymo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

    60. Iki Užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie Užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. 

    61. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas Prekes.

    62. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui Užsakymo ir/ar konkrečios Prekės, jis įsipareigoja siūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę Prekę ar jų rinkinį. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką Prekę ar jų rinkinį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu buvo išankstinis apmokėjimas ir grąžinti pinigus. 

    63. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

    VIII.  PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

    64. Prekių kainos Parduotuvėje ir konkrečiame Pirkėjo suformuotame Užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojantį PVM dydį. Į nurodytą Prekių kainą įskaičiuoti ir kiti mokesčiai, jeigu tokie būtų taikomi, išskyrus Prekių pristatymo kainą.

    65. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Parduotuvėje, gali pasirinkti vieną iš apmokėjimo būdų:

        65.1. Naudojantis elektronine bankininkyste;

        65.2. Kreditine/debitine kortele;

        65.3. Apmokėjimas pristatymo metu (grynaisiais pinigais arba kortele).

    66. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už Prekes ir jų pristatymą ir pinigai gaunami į Pardavėjo banko sąskaitą.

    67. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimo Prekių pristatymo metu būdą, jis įsipareigoja pristatymo metu turėti tikslią mokėtiną sumą arba išanksto susitarti su Prekes pristatančiu kurjeriu dėl individualių apmokėjimo sąlygų. 

    68. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti konkrečiam Pirkėjui teisę pasirinkti apmokėjimo pristatymo metu būdą, jei konkretus Pirkėjas jau buvo Parduotuvėje pateikęs Užsakymą, tačiau pristatymo metu neapmokėjo jų ir nebendradarbiavo su Pardavėju.

    69. Apmokėjimas pristatymo metu kreditine/debitine kortele galimas tik tuo atveju, jei pasirenkamas pristatymo būdas į paštomą ir konkretus paštomatas turi kreditinių/debitinių kortelių nuskaitymo galimybę. 

    70. Jei Pardavėjas numato galimybę Pirkėjui užsakyti Prekių ar Prekių rinkinių daugkartinį pirkimą periodine tvarka, kai Pirkėjo užsakytos Prekės yra Pirkėjui siunčiamos tam tikra Šalių sutarta tvarka (pvz. vieną kartą į mėnesį), Pirkėjas įgyja teisę už Prekes mokėti daliniais mokėjimais, o Pardavėjas įgyja teisę priimti Pirkėjo atsiskaitymus periodine tvarka. Tam tikrais atvejais Pirkėjui gali būti suteikta teisė daliniais mokėjimais atsiskaityti ir paprasto Pirkimo atveju.

    71. Šalims susitarus dėl dalinių mokėjimų, Pardavėjas atlieka automatinius Šalių sutarto dydžio piniginių lėšų nuskaitymus nuo Pirkėjo nurodytos ir jam priklausančios banko sąskaitos. Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę nuskaityti dalinius mokėjimus už Parduotas prekes nuo Pirkėjo nurodytos banko sąskaitos.

    72. Daliniai mokėjimai nuo Pirkėjo banko sąskaitos nuskaitomi kartą per kalendorinį mėnesį, ne anksčiau nei 7 kalendorinio mėnesio dieną. Apie mėnesinį piniginių lėšų nuskaitymą Pardavėjas Pirkėją informuoja elektroniniu laišku.

    73. Esant 70 – 72 p. nurodytoms sąlygoms dalinių mokėjimų nuskaitymai ir daugkartinis Prekių pardavimas Pirkėjui bus vykdomas tol, kol Pirkėjas informuos Pardavėją apie nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

        73.1. Kai Pirkėjas pažeidžia Sutartyje nustatytą dalinių įmokų mokėjimo terminą, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą ir skolą iš karto. Pirkėjo neatsiskaitymo atveju yra nutraukiamas daugkartinis Prekių pardavimas.

    74. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo PVM sąskaitos - faktūros, kurios kartu gali būti ir Prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo Užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po Užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose - faktūrose nurodomos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

    75. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtinais atvejais, kai Prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekių nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus Užsakymą Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą.

    IX.  PREKIŲ PRISTATYMAS

    76. Parduotuvėje užsakytas Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje per 2 – 4 darbo dienas po Prekių apmokėjimo. Informacija apie Prekių siuntimo ir pristatymo terminus yra orientacinio pobūdžio ir nėra laikoma Pardavėjui privalomais ar Pirkėjui garantuojamais Prekių siuntimo ir pristatymo terminais. 

    77. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato Prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 98. p. įtvirtinta teise – atsisakyti Sutarties.

    78. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

    79. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje. Galimi Prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Parduotuvėje Užsakymo formoje nurodžius pristatymo adresą.

    80. Užsakydamas Prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Prekių pristatymo būdų:

        80.1. Pristatymas į paštomatą – OMNIVA; DPD; VENIPAK;

        80.2. Pristatymas kurjeriu.

    81. Jei Pirkėjas Užsakymo metu pasirenka pristatymą kurjeriu:

        81.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą (adresą);

        81.2. Pirkėjas Prekes priima pats. Priimant Prekes Pirkėjas pateikia galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

        81.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas turi kartu su kurjeriu patikrinti Prekių pakuotės būklę, Prekių kiekį ir kokybę. Nustatęs Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar jo atstovas siuntos gali nepriimti. Tokiu atveju kurjeris kartu su Pirkėjo ar jo atstovu užpildo specialių patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Pirkėjui ar jo atstovui priėmus Prekes ir pasirašius kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimanetas atitinka Taisyklių sąlygas.

    82. Jei Pirkėjas Užsakymo metu pasirenka Prekių pristatymą į paštomatą, jis patvirtina, kad yra susipažinęs su paštomatų valdytojo nustatytomis siuntų atsiėmimo taisyklėmis ir tvarkomis.

    83. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodomos suformuojant Užsakymą. Pardavėjo numatytais atvejais gali būti taikomas nemokamas Prekių pristatymas.

    84. Apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu / SMS žinute. Siuntos vežėjas gali susitarti su Pirkėju individualiai dėl Prekių pristatymo. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pardavėjo deklaruoto preliminaraus pristatymo termino, taip pat ir Pirkėjo su siuntos vežėju individualiai sutartos.

    85. Prekių pristatymo metu Pirkėjui Prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.

    86. Paruošus Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.

    87. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

    88. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota  jam.

    89. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, bei Prekių pristatymo mokesčius.

    X.  PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

    90. Visų Parduotuvėje parduodamų Prekių savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

    91. Pardavėjo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės, t.y. Prekių savybės atitinka Prekės aprašymą. Prekė atitinka Sutartį, jei:

        91.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą Prekę Parduotuvėje;

        91.2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies Prekės paprastai naudojamos;

        91.3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal Prekės pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir Prekių ženklinimą, dėl Prekių konkrečių savybių.

    92. Teisinė Prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.

    93. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo Prekių naudojimo techninių priežasčių. 

    94. Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose ar kartu su Prekės pirkimo PVM sąskaita - faktūra, kuri gali būti laikoma garantiniu lapu.

    95. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

    96. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

    97. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

    XI.  TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

    98. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą atsisakyti sudarytos Sutarties, išskyrus LR Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis. 

    99. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties netaikoma šiais atvejais: kai Pirkėjas įsigijo Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes; kai Pardavėjo pareigos pagal Sutartį yra visiškai įvykdytos, ir buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti Sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; Sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; Sutartims dėl greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas. 

    100. Jeigu Pirkėjui Prekės nebuvo pristatytos, tačiau jis praleido 36 p. numatytą terminą atsisakyti Užsakymo, jis turi teisę atsisakyti Sutarties pateikdamas laisvos formos prašymą ir jį išsiųsdamas el. paštu: info@stiliauskodas.lt. Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip Užsakymo anuliavimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai. 

    101. Pirkėjas, Taisyklių 98 p. nurodytu atveju norėdamas atsisakyti Sutarties po Prekių gavimo, turi pateikti prašymą el. paštu: info@stiliauskodas.lt. ir Pardavėjas jam pateiks užpildymui Prekių grąžinimo formą. Pirkėjas Prekes su užpildyta Prekių grąžinimo forma išsiunčia Pardavėjui. Grąžinant Prekes būtina pateikti jų įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją.

    102. Pirkėjui grąžinant Prekes po Sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

        102.1. Grąžinti nepanaudotą Prekę;

        102.2. Grąžinti nesugadintą Prekę;

        102.3. Prekę grąžinti tik originalioje ir nepažeistoje pakuotėje su nenuimtomis etiketėmis, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę;

        102.4. Grąžinti Prekes tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos.

    103. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta Prekė atitiko 102 p. išvardintas sąlygas.

    104. Pardavėjas, gavęs Taisyklių 100 ir 101 p. nurodytus Pirkėjo rašytinius Sutarties atsisakymus, privalo nedelsdamas patvirtinti, kad juos gavo ir apdoroja. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl Sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

    105. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise, po to, kai gautos Užsakytos Prekės, 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas apskaičiuojamas taip: 1) kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna užsakytą Prekę; 2) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną Prekę ir Prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna paskutinę Prekę; 3) jeigu Prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna paskutinę Prekių partiją ar dalį; 4) jeigu sudaroma Sutartis dėl daugkartinio Prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna pirmąją Prekę.

    106. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas Prekes, Prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos Prekės.  

    107. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymų, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas Prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

    108. Pirkėjui įsigijus Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 str. nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.

    109. Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo Prekių rinkinį, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių rinkinį, t.y. Pirkėjas grąžinimo teisėmis gali naudotis tik visų Prekių rinkinyje esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai viena iš Prekių rinkinyje esančių Prekių neatitinka Taisyklių 102 p. numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių rinkinį.

    110. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės įsigijimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu reikalauti:

        110.1. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

        110.2. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

    111. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 110 p. numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 110.1. p. numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 110.2. p. numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

    112. Pirkėjas turi sumokėti už Prekės pristatymo išlaidas bei Prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi atlyginti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. 

    113. Sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 

    114. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir Prekių pakeitimo metu galiojančias Prekių kainas.

    115. Negrąžinami pinigai už tą Prekę, kuri tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadinta (paveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekė naudota netinkamai ar ne pagal paskirtį.

    116. Atskiros netinkamos kokybės Prekės grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

    117. Jei Pirkėjui buvo pristatyta ne ta Prekė, kurią Pirkėjas užsakė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu: info@stiliauskodas.lt. Paaiškėjus, kad Pirkėjui iš tiesų buvo pristatyta ne ta Prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokią Prekę ir ją pakeisti tinkama. Tuo atveju, kai Pardavėjas sandėlyje neturi konkrečios Prekės, jis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina už Prekes sumokėtus pinigus.

    118. Visais aukščiau Taisyklių numatytais atvejais, grąžindamas Prekę Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo atgal metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

    119. Jei Prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš Taisyklėse nustatytų būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti Prekę iš Pirkėjo.

   

    XII.  ATSAKOMYBĖ

    120. Pirkėjas atsako už Užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

    121. Pirkėjas atsako už savo veiksmus pateikiant Užsakymą įsigyti Prekes.

    122. Jei Prekės įsigyjamos per Paskyrą, Pirkėjas atsako už savo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, laikoma, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Paskyros duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Paskyros duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

    123. Jei Parduotuvėje trečiasis asmuo, pasinaudojęs Pirkėjo prisijungimo duomenis, pateikia Užsakymą, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir nėra atsakingas už trečiojo asmens sukeltą žalą Pirkėjui.

    124. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

    125. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

    126. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

    127. Pardavėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų ar kitokių pranešimų iš Pardavėjo.

    128. Pirkėjas pažeidęs Šalių sutartą dalinio atsiskaitymo tvarką, įsipareigoja mokėti 0,02 % delspinigius nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

    129. Sutarties neįvykdymo ar netinkamos vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos turėtas išlaidas dėl kaltosios Šalies veiksmų. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

    XIII.  NUOLAIDOS IR AKCIJOS

    130. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Prekėms.

    131. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ir akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. 

    132. Kai Pirkėjas įsigyja Prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną ir Pirkėjas pasinaudoja Prekės grąžinimo teise (jei tokia numatyta pagal Taisykles), Pirkėjui yra grąžinama tik už jo Prekę realiai sumokėta suma.

    133. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ar nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

    XIV.  DOVANŲ KUPONAI

    134. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su Taisyklėse pateikiamomis Dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas jį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti jį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias sąlygas ir taisykles.

    135. Parduotuvė, vadovaudamasi šiose Taisyklėse paskelbtomis nuostatomis, įsipareigoja parduoti Prekes Dovanų kupono turėtojui Dovanų kupone nurodyto laikotarpio ir sumos ribose.

    136. Dovanų kuponas ir ant jo esantis unikalus kodas traktuojami, kaip dokumentai, patvirtinantys apie gautą išankstinį apmokėjimą už ateityje Parduotuvės parduotinas Prekes Dovanų kupono turėtojui.

    137. Dovanų kuponą galima įsigyti Parduotuvėje.

    138. Gavęs apmokėjimą už Dovanų kuponą, Pardavėjas jį pateikia Pirkėjui jo nurodytu el. paštu. Taip pat Dovanų kuponas gali būti siunčiamas Pirkėjo nurodytiems tretiesiems asmenims.

    139. Dovanų kuponas nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.

    140. Dovanų kuponas galioja 6 mėn. Galiojimas prasideda nuo apmokėjimo už jį gavimo momento.

    141. Dovanų kuponas galioja tik Lietuvos Respublikoje.

    142. Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą. 

    143. Dovanų kupono vertė yra nurodyta ant paties kupono ir nėra skaidoma.

    144. Dovanų kuponas aktyvuojamas automatiškai, įvedant ant jo esantį kodą Užsakymo formoje nurodytoje vietoje.

    145. Už įsigyto Dovanų kupono duomenų saugumą atsako Dovanų Kuponą įsigijęs asmuo.

    146. Už Dovanų kuponui išduoti reikalingų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.

    147. Už Dovanų kuponą įsigytų Prekių grąžinimas vykdomas pagal šioje Taisyklėse nustatytą tvarką.

    XV.  SUSIRAŠINĖJIMAS

    148. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima tiek tradicinį rašytinį susirašinėjimą, susitarimų sudarymą, taip pat ir elektroninį susirašinėjimą elektroniniu paštu ir/ar SMS žinutėmis.

    149. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

    150. Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje ar Užsakymo formoje nurodytais kontaktais, t.y. elektroninio pašto adresu arba SMS žinute.

    151. Visi pranešimai ir/ar skundai Pardavėjui turi būti teikiami kontaktų polapyje nurodytais kontaktais arba užpildant specialias formas.

    152. Jei apsikeitimas informacija vykdomas pagal 148 – 152 p. reikalavimus, tuomet laikoma, kad informacija perduota tinkamai ir nei Pirkėjas, nei Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl informacijos negavimo.

    XVI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    153. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

    154. Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo, kaip vartotojo, teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    155. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

    156. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

    157. Prašymus ar skundus dėl Parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt.